અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

By | 31 Aug, 2022


Sponsored Ads

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022: ગુજરાત સરકાર, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી – અમરેલી, અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળામાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

સંસ્થાનું નામ:  ગુજરાત સરકાર, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી – અમરેલી

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: –

પોસ્ટના નામ:  હેલ્પર

જોબ સ્થાન: સાણંદ

સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://anubandham.gujarat.gov.in/home

જગ્યાનું નામ

  • હેલ્પર

કુલ જગ્યા

  • ૧૦૦

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ ૮ પાસ

વય મર્યાદા

  • ૧૮ થી ૪૦ વર્ષ

પગાર ધોરણ

  • અંદાજીત રૂપિયા ૧૮,૦૦૦/-

અમરેલી ભરતી મેળાના નિયમો :

  • ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા માટે અનુબંધમ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ રોજગાર ઇચ્છુકોએ પોર્ટલ પર જોબફેર મેનુ પર ક્લીક કરી અમરેલી જિલ્લો પસંદ કરી નોંધણી કરવી આવશ્યક છે.
  • પ્રસ્તુત ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા માટે રોજગાર ઈચ્છુકોએ કોઈ પણ પ્રકારની ફી ચુકવવાની નથી તમામ સેવા નિઃશુલ્ક છે.
  • રોજગાર ઇચ્છુકોએ શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો તથા આધારકાર્ડની નકલ સાથે ભરતીમેળા સ્થળ પર ઉપસ્થિત થવાનું રહેશે.
  • ભરતીમેળા સ્થળ પર સરકારશ્રીની કોવીડ-૧૯ માર્ગદર્શિકાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 કઈ તારીખે છે.?

જવાબ : રોજગાર ભરતીમેળો તા. ૩૦-૦૮-૨૦૨૨ ના રોજ જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન અમરેલી ખાતે યોજાશે.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?

જવાબ : https://anubandham.gujarat.gov.in/home

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 માટેની મહત્વની લિંક

નોટીફીકેશન અનુબંધમ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *